Airnou, expertos en sistemas de climatización desde 1992.

Aconseguir la màxima eficiència energètica

THEGEM HANDYMAN / CRAFTSMAN

Noves normatives han irromput en el sector de la climatització donant lloc a un nou escenari en el que l’eficiència energètica i el ecodisseny estan adquirint noves posicions.

Parlem del reglament 206/2012 que desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, referent als nous requisits de disseny ecològic, que està vigent des del dia 1 de gener del 2013. Aquesta nova directiva estableix nous requisits als equips d’aire condicionat, entre altres aparells elèctrics, per reduir el seu impacta mediambiental i contribuir a un major estalvi energètic.

També recentment ha entrat en vigor el Reglament 626/2011, que complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell. Aquesta normativa estableix un nou etiquetat energètic als equips de climatització, amb potència igual o inferior a 12km. El nou reglament permetrà als consumidors, comparar i prendre decisions de compra en base a uns criteris d’etiquetatge homogenis i més reals que els actuals. Això és possible ja que exigeix als fabricants que proporcionin informació detallada sobre el rendiment estacional (SEER) dels equips que es posen a la venda a principis d’aquest any.

Aquest nou sistema de medició del rendiment, la Relació d’Eficiència Energètica Estacional (SEER), ofereix una major precisió a l’hora de mesurar la classificació d’eficiència energètica real d’un sistema de climatització en contraposició a la metodologia que s’utilitzava fins ara, “Eficiència Nominal” (EER). La diferència es troba en que el SEER pren com a referència diferents temperatures a diverses cargues parcials ponderades segons el nombre d’hores d’us per refrigeració i calefacció, reflectint el rendiment real durant tota una estació. En canvi, en el cas EER/COP, nomes es prenia una condició estàndard, de temperatura (35ºper refrigeració i 7º per calefacció).

En conseqüència, tots aquests canvis i noves normatives estan motivant a tots els proveïdors del sector de la climatització a iniciar una carrera per avançar-se a aquestes noves regulacions i oferir la més alta eficiència energètica als seus equips. Tot això, suposarà una empenta extraordinària a la innovació en el desenvolupament de noves Bombes de calor i equips eficients, sense oblidar el benefici pel medi ambient, donat que les emissions de CO2 es veuran reduïdes.